Arbetsdomstolens beslut i mål nr B 45/22

Arbetsdomstolen har funnit att ett interimistiskt yrkande om att anställningen skall bestå trots ett avskedande kan prövas trots motpartens invändning om preskription. Arbetsdomstolen har också funnit att motpartens invändning om att det krävs skriftlig fullmakt för ett ombud att ogiltigförklara ett avskedande inte har bäring.

fasad på domstol utomhus