Diskriminering

Diskriminering

verksamhetsområde

Diskrimineringslagen

verksamhetsområde

Diskrimineringslagen

Den 1 januari 2009 trädde en ny diskrimineringslag (2008:567) ikraft. Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Lagen skyddar både arbetstagare och personer som gör en förfrågan om eller söker arbete, söker eller fullgör praktik, alternativt står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft. Diskrimineringsombudsmannen (”DO”), har till uppgift att utöva tillsyn över diskrimineringslagstiftningen. Vi har erfarenhet av flertalet frågor som rör diskriminering.

sex medarbetare diskuterar inomhus
tre personer diskuterar avtal