Nya lagen om anställningsskydd

Den 29 juni 2022 träder den nya lagen om anställningsskydd i kraft. Den nya lagen skall börja tillämpas från och med den 1 oktober 2022.

Förändringarna är stora och några av de huvudsakliga är:

  • Ett utökat informationsansvar för arbetsgivare i samband med att anställningen påbörjas
  • Att det blir otillåtet att i anställningsavtal ha ett förbud mot annan anställning
  • Anställningsformen ”allmän visstidsanställning” kommer heta ”särskild visstidsanställning” och det införs en kortare kvalifikationstid innan den särskilda visstidsanställningen övergår till en fast anställning, från tidigare två år till numera ett år
  • Om en anställning är en särskild visstidsanställning i samband med anställningens ingående skriftligen upplysas om detta samt skälen för det
  • Heltid skall gälla som norm för en anställning om inte annat inte uttryckligen avtalats
  • Det klassiska begreppet ”saklig grund” ersätts med ”sakliga skäl” vid uppsägningar. Förändringen är inte bara redaktionell. T.ex. innebär förändringen att det inte längre skall ta någon hänsyn till den anställdes intresse av att behålla anställningen (vid uppsägning på grund av personliga skäl) och inte heller skall någon hänsyn tas till huruvida den anställde i framtiden kan tänkas bete sig annorlunda
  • Större möjligheter till undantag från turordningen vid arbetsbrist. Alla arbetsgivare ska oavsett antal anställda kunna göra undantag från turordningen för tre anställda som är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Idag är det enbart arbetsgivare med upp till tio anställda som kan använda sig av undantagen från turordningsreglerna och det är endast två anställda som kan undantas
  • Möjligheterna att vid ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande kvarstå i anställning försvinner. Tidigare gällde att den anställde vid tvistig uppsägning hade rätt att kvarstå tills lagakraftvunnen dom meddelats och vid avskedandet att domstolen kunde förordna om att anställningen trots avskedandet skulle bestå i avvaktan på lagakraftvunnen dom

Värt att notera är att de gamla reglerna i fråga om undantag från turordningen och möjligheterna att kvarstå i anställning skall tillämpas på uppsägningsförfaranden som initieras före den 1 oktober 2022 (trots att lagen trädde i kraft den 29 juni 2022).

sex medarbetare diskuterar inomhus